Innhold

Innreiserestriksjoner og viktige unntak for arbeidsgivere

Stadig strengere innreiserestriksjoner gjelder i Norge for å begrense risiko for spredning av koronavirus. I utgangspunktet vil kun nordmenn, og utlendinger som er bosatt i Norge, få anledning til innreise. Nye, viktige unntak av betydning for arbeidsgivere beskrives nedenfor.

"Ikke reis til utlandet" oppfordrer regjeringen på sine nettsider. Også utlendinger bosatt i Norge og norske borgere som reiser på en unødvendig reise til utlandet må tilbringe innreisekarantenene på karantenehotell. Strenge krav om opphold på karantenehotell gjelder, med nytt, oppdatert rundskriv 9.5.2021. Nødvendig reise som fritar fra karantenehotellopphold ved retur, er arbeidsreise bekreftet av arbeidsgiver innenfor EØS/Schengen/Storbritannia. Med eskalert smittesituasjon utenfor EØS/Schengen/Storbritannia, vil alle slike reiser, også nødvendige reiser, som bred hovedregel resultere i opphold på karantenehotell.

Regjeringen utvider den søknadsbaserte innreiseordningen for "strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere" fra 14. april. Da inkluderes også personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer. Sjøfartsdirektoratet mottar søknad via egen nettside og Altinn. For utenlandske arbeidere i grøntnæringen har Landbruksdirektoratet opprettet en søknadsbasert ordning for foretak.

Innreisende utenlandske arbeidere må dokumentere at arbeidsgiver har søkt og fått godkjent innkvartering fra Arbeidstilsynet.


Lenker til informasjon om innreiserestriksjoner

Om innreise til Norge (regjeringen.no oppdatert 14.5.2021)

Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner i grøntnæringen (i kraft 26.3.2021)

Ny forskrift om søknadsbasert innreise for utlendinger som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter

Ny forskrift med krav til oppholdssted som arbeidsgiver sørger for (karantene)

Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene (arbeidstilsynet.no)


Nærmere om de nye innreiserestriksjonene  

Strenge innreiserestriksjoner gjelder for utlendinger. Hovedregelen med få unntak er stengte grenser for å begrense antallet som reiser til Norge.

Reglene om karantenehotell er betydelig skjerpet i revidert rundskriv 9.5.2021. Pålegg om karantenehotell gjelder nå for alle reisende fra land utenfor EØS/Schengen/Storbritannia. Dette gjelder uavhengig av formål for reisen.

Testregimet er strengt ved innreise, og fra 1. april er det plikt til å vente på prøveresultatet på teststasjonen på grensen. Før innreise skal personer som ankommer Norge registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten og smittevernarbeidet. Fra 1. mars åpner regjeringen for dagpendling til arbeid for utlending bosatt i Sverige og Finland med eget testregime.

En snever og generell søknadsbasert unntaksordning gjelder for "strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere". En bedrift kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene for utlending som har teknisk kompetanse, og skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, og som har et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker om unntak.

Infrastruktur omfattes også av ordningen, og defineres i denne sammenhengen som vann- og avløpsanlegg, bane, veier, skip og havner, fly, lufthavner og luftfartsinstallasjoner, IKT-infrastruktur som bredbånd, telekommunikasjon og liknende, energiproduksjon- og distribusjon, offshoreinstallasjoner og landanlegg for petroleumsaktiviteten.

Ordningen er også utvidet til å omfatte arbeidstakere som er strengt nødvendig for å hindre nært forestående stans i prosjekt eller virksomhet. Det vil gjelde arbeidskraft som er nødvendig for å hindre midlertidig eller permanent opphør av ansettelsesforhold, produksjonsstans, tap eller mislighold av avtaler, konkurs eller avvikling av foretaket eller prosjekter.

Det er et vilkår for innvilgelse av søknaden at vedkommende skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet, at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet.

Sjøfartsdirektoratet administrerer ordningen og besvarer også spørsmål knyttet til søknaden. Se nærmere krav til søknaden her.

Innreisen må foretas senest 14 dager etter at godkjenning er gitt. Om innreisen utsettes, må bedriften søke på nytt.

Bedriftene må se unntaksordningen i sammenheng med skjerpet krav til bosted for utenlandske arbeidere i karantene. Arbeidsgiver må søke Arbeidstilsynet om å få godkjent bosted for utenlandske arbeidere. Regelen trer i kraft mandag 22. februar. Før innreisende kan dokumentere vedtak om slik godkjenning, gjelder hovedregelen om karantenehotell.

Regjeringen opplyser i pressemelding 14. mai om skjerpet krav om karantenehotell for personer som har oppholdt seg utenfor EØS/Schengen/Storbritannia de siste 10 døgnene før innreise. Selv om arbeidsgiver har sørget for godkjent bosted, må personer som har oppholdt seg utenfor EØS/Schengen/Storbritannia de siste 10 døgnene før innreise ta opphold på karantenehotell.

Regjeringen varsler skjerpet praktisering av bortvisning og straff som virkemiddel. Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen hjemler bortvisning uten nærmere vurdering av individuell smittefare. Utlendinger som ikke omfattes av ett av unntakene i loven eller forskrift gitt i medhold av loven, vil bli bortvist, og skal forlate riket uten ugrunnet opphold.

Ved innreise må også utlendingslovens vilkår for innreise må være oppfylt. Det er f.eks. et krav om visum for visumpliktige utlendinger, og dette vilkåret vil fortsatt gjelde selv om det kan være praktiske utfordringer knyttet til å fremsette søknad om visum. Videre gjelder utlendingslovens krav om i hvilke tilfeller det er behov for oppholdstillatelse.

I midlertidig lov om innreiserestriksjoner og forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger er det angitt unntak for enkelte grupper som likevel gis adgang til Norge.

Revidert Rundskriv G11/2021 om innreiserestriksjoner for utlendinger gir nærmere informasjon praktisering av innreiseregelverket.

For arbeidsgivere betyr dette at blant annet følgende grupper vil ha adgang til innreise:

 • Nordmenn: Alle norske borgere
 • Personer som er bosatt i Norge: Utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven i tråd med lovens § 2 (1) bokstav a
  • Med «bosatt i Norge» menes personer som er folkeregistrert som bosatt i Norge eller har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret. Det må kunne dokumenteres ved innreise at man er bosatt i Norge. Dette kan eksempelvis gjøres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten.
 • Strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere: Unntaksordning for bedrifter som forutsetter fullstendig søknad og godkjenning av Sjøfartsdirektoratet. Prioritering av søknadsbehandlingen vil skje med utgangspunkt i samfunnsmessige hensyn. I grøntnæringen har Landbruksdirektoratet opprettet søknadsordning for foretak som er avhengig av utenlandske arbeidere.
 • Kritiske samfunnsfunksjoner: Utlendingens tilstedeværelse i riket er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov etter lovens § 2 (1) bokstav c
 • Utlending bosatt i Sverige og Finland som dagpendler til arbeid i Norge: Utledningen skal ved innreise fremvise dokumentasjon på at vedkommende er bosatt i Sverige eller Finland, bekreftelse fra norsk arbeidsgiver på at vedkommende dagpendler og attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 tatt i løpet av de siste syv døgnene før ankomst til Norge. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland, jf forskrift om innreiserestriksjoner § 2 g
 • Helsepersonell: Helsepersonell fra Sverige eller Finland som jobber i helse- og omsorgstjenesten i Norge i tråd med forskriftens § 2 (1) bokstav e
  • Unntaket omfatter helsepersonell bosatt i Sverige eller Finland, det vil si både borgere av Sverige og Finland og andre utlendinger bosatt i disse landene. Unntaket gjelder ikke for andre utlendinger som kun reiser gjennom Sverige eller Finland på vei til Norge. Helsepersonell fra andre land kan kun reise inn i Norge dersom de anses som strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, se lovens § 2 (1) bokstav c.
 • Gods- og persontransport: Utlending som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag i tråd med forskriftens 3 (1) bokstav d
 • Sjømenn: Sjømenn på vei til eller fra aktiv tjeneste med ID slik det følger av forskriftens 3 (1) bokstav j
 • Luftfart: Innehaver av gyldig luftfartssertifikat på vei til eller fra aktiv tjeneste i tråd med forskriftens § 3 (1) bokstav i
 • Internasjonale organisasjoner: Ansatte i internasjonale organisasjoner eller ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid, som er på oppdrag eller på vei til eller fra oppdrag i tråd med forskriftens § 3 (1) bokstav l

Se andre unntak i:

Det finnes mer informasjon på Utlendingsdirektoratets hjemmeside (udi.no)

Spørsmål og svar om innreise (regjeringen.no)

Særlig om kritisk samfunnspersonell

Utenlandsk personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan gis unntak fra innreiserestriksjoner hvis tilstedeværelse i Norge er «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov». Det betyr at

 • arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen, og
 • arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

Utenlandsk personell i kritiske samfunnsfunksjoner må dokumentere ved innreise at oppdraget kvalifiserer til unntaksbestemmelsen. Arbeids- eller oppdragsgiver må derfor sørge for dokumentasjon på at vedkommende har en kritisk samfunnsfunksjon.

Myndighetene har utarbeidet et skjema som skal hjelpe virksomheten din å oppfylle dokumentasjonskravet og liste over kritiske samfunnsfunksjoner.


Karantene og krav om test

De nye innreiserestriksjonene kommer i tillegg til et omfattende system ved grensen, med krav om negativ test før ankomst til Norge, registering av formålet med reisen og karantenested, obligatorisk test ved grensen og lovpålagt karantene. Du kan lese mer om dette her: Regler for karantene og innreise.

Les mer
Om innreise til Norge (regjeringen.no) 

Innreiserestriksjoner: aktuelle spørsmål og svar

Flere av våre utenlandske ansatte kommer nå ikke inn i landet – kan vi permittere?

Bedriften må ha saklig grunn for permittering. Kravet om saklig grunn knytter seg til forhold i virksomheten, for eksempel at arbeidsoppgavene faller bort, at man mangler innsatsfaktorer for å få utført arbeidet o.l. Forhold som kun knytter seg til den enkelte ansatte, som at vedkommende ikke kommer inn i landet, gir derimot i seg selv ikke grunnlag for å permittere disse.

Dersom bedriften ikke kan gjennomføre arbeidsoppdrag fordi man mangler sentralt personell fra utlandet, slik at de øvrige ikke får gjort sitt arbeid, kan dette gi saklig grunnlag for permittering av øvrige ansatte. Dette kan også gjelde situasjoner der bedrift A ikke kan utføre sitt arbeid fordi bedrift B ikke kan utføre sin nødvendige del av oppdraget, f.eks. grunnet mangel på arbeidskraft. Hvorvidt det er saklig grunnlag for å permittere må vurderes i den enkelte sak, og man må følge gjeldende saksbehandlingsregler – se nærmere om permittering her.

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise ut av landet grunnet innreiserestriksjoner?

Det klare utgangspunktet er at det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstaker kan oppholde seg i ferietid og fritid.

Når det er på det rene at myndighetenes innreiserestriksjoner på utreisetidspunktet medfører at arbeidstaker ikke vil kunne stille på jobb til avtalt tid, er NHOs oppfatning at arbeidsgivere i utgangspunktet kan pålegge arbeidstaker ikke å reise ut av landet. Arbeidstaker setter seg da bevisst i en situasjon der arbeidsplikten ikke kan oppfylles. Det må likevel foretas en vurdering ut fra lengden på innreiserestriksjonen til enhver tid, og det må gjennomføres en dialog på den enkelte arbeidsplass for å se hvordan man eventuelt kan løse utfordringene før slikt pålegg eventuelt gis.

Når det gjelder arbeidstakere der begge parter har basert arbeidsforholdet på pendling til Norge eller der arbeidstaker har sin nære familie i utlandet, oppfordres det særlig til at partene på den enkelte arbeidsplass har dialog og ser på smidige løsninger for dette.

Brudd på et rettmessig pålegg kan medføre disiplinære reaksjoner.

Har arbeidstaker rett på lønn eller sykepenger når vedkommende ikke stiller på arbeid grunnet innreiseforbud?

Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for enkelte arbeidstakere bosatt i EØS-området som er rammet av de stengte grensene fra og med 29. januar 2021. Ordningen gjelder så lenge det foreligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge.

Lønn

Dersom arbeidstakeren ikke kan stille på arbeid og levere arbeidsytelsen, og fjernarbeid ikke er mulig, har vedkommende ikke krav på lønn.

I en situasjon der innreiserestriksjonene hindrer arbeidstakerne i å stille på arbeid, og arbeidstaker ikke har rett til andre ytelser fra Nav, oppfordrer NHO til å se på løsninger i form av ferieavvikling, avspasering, permisjoner eller lignende.

Innreiserestriksjoner vil være lovlig fravær i arbeidsforholdet.


Sykepenger

Arbeidstakers rett til sykepenger forutsetter i utgangspunktet arbeidsuførhet. Smitte eller antatt smitte av koronavirus samt myndighetspålagt karantene kan likevel gi rett til sykepenger. 


Kompensasjonsordning

Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for arbeidstakere bosatt i EØS-området som er rammet av de stengte grensene fra og med 29. januar 2021. Ordningen gjelder så lenge det foreligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge.

Arbeidstakers rett til slik kompensasjon forutsetter:

 • Innreiserestriksjon: Arbeidstaker har vært borte fra arbeidet på grunn av innreiserestriksjoner til Norge som følge av covid-19-pandemien.
 • Tilknytning: Arbeidstaker er medlem av folketrygden.
 • Inntektstap: Fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt.
  • Arbeidstaker kan ikke motta andre offentlige ytelser som skal dekke tapt arbeidsinntekt for samme periode, som f.eks. dagpenger under permittering. Hvis arbeidstaker f.eks. får graderte sykepenger, skal det kun gis kompensasjon for den delen den ansatte skulle vært på jobb.
 • Ansettelsesforhold: Arbeidstaker har vært ansatt hos en arbeidsgiver i Norge og påbegynt arbeidet i Norge per 29. januar 2021.
  • Arbeidstakere som har avsluttet et arbeidsforhold har rett til kompensasjon i perioden fra 29. januar 2021 og frem til arbeidsforholdet ble avsluttet.
 • Opptjeningstid: Arbeidstaker har jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra Nav i fire uker før den datoen det søkes om kompensasjon fra.
 • Ferie: Arbeidstaker kan ikke avvikle lovbestemt ferie i perioden.
  • Dersom avviklet eller planlagt ferie omgjøres i samråd med arbeidsgiveren, kan det utbetales kompensasjon.

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd kan nektes kompensasjon. Innreiserestriksjoner etter reise til eget bosted i hjemlandet gir rett til kompensasjon hvis de øvrige vilkårene er oppfylt.

Kompensasjonens størrelse

Arbeidstaker har rett til en kompensasjon tilsvarende 70 % av sykepengegrunnlaget opptil 6G.

Beregningen av månedsinntekten skal ta utgangspunkt i oktober, november og desember 2020 for alle søknader i denne kompensasjonsordningen.

Forskuttering og refusjon

Arbeidsgiver er forpliktet til å forskuttere beløpet, og kan kreve refusjon fra Nav. Refusjonskrav kan innfris for opptil seks måneder før den måneden kravet ble satt fram. Arbeidsgiver skal bekrefte at vilkårene er oppfylt ved innsending av refusjonsskjemaet. 

Det gjelder ingen arbeidsgiverperiode, slik det er ved utbetaling av vanlige sykepenger.

Les mer om ordningen (nav.no). Her får du også tilgang til refusjonsskjema.

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise ut av landet grunnet innreiserestriksjoner?